Klasyfikator.NET

System zarządzania dokumentami

Charakterystyka

System Klasyfikator.NET ułatwia realizację obowiązków wynikających z art.13, art.30 ust.7, art.34 ust.1 oraz art.98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2002, poz.177 z późn. zm.).

Program pozwala określić wartość zamówień publicznych dla dostaw, usług, robót budowlanych oraz dostaw i usług powtarzających się. Wartość jest określana na podstawie zapisów wydatków oraz zapisów planu budżetowego dokonanych w oparciu o Słownik Rodzajowy oraz Wspólny Słownik Zamówień CPV. 

Program jest także pomocny w planowaniu zamówień oraz sprawozdawczości.